عضویت‌ها

عضو انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی

فعالیت انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی در راستای حفظ حقوق و منافع قانونی تولیدکنندگان و ارایه استانداردهای لازم برای کنترل کیفی خدمات و محصولات پزشکی است به شیوهای که اعضای این انجمن ملزم به رعایت اصول فنی و استانداردهای ملی باشند و خود را به استانداردهای بینالمللی نزدیک کنند و تواناییهای خود را به اثبات برسانند. شرکت‌های مدی‌تک‌سیس و فارمد از بهمن ماه 1393 به عضویت این انجمن در آمدند.

عضو سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران

این سندیکا برای ساماندهی تولید داروهای انسانی و بهبود كیفیت و توسعه صادرات تلاش می‌کند. همچنین بازاریابی مستمر برای كسب اطلاعات عرضه و تقاضا، مشاركت گروهی در تصمیم سازی‌ها، ایجاد ارتباط با سازمان‌های اعتباری و بانک‌ها، فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی، مشاركت در تدوین استانداردها، ارائه خدمات حقوقی و مشورتی و آموزش‌های تخصصی از فعالیت‌های برجسته این سندیکاست. شرکت فارمد از مهرماه 1393 به عضویت این سندیکا درآمد.